Voorjaarsbijeenkomst in het Trefpunt, Bennebroek

13 juni | Van: 19:30 tot: 22:00

Graag nodigen wij u uit voor de Voorjaarsbijeenkomst van onze vereniging op donderdag 13 juni 2024
in Het Trefpunt, Akonietenplein 1 in Bennebroek.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur is de kerk open en bent u welkom voor koffie of thee.

Programma
Tijdens de inloop van de bijeenkomst wordt de korte film “Van Boom tot Boeier” vertoond.

Opening door voorzitter Wim Gohres.
Algemene Ledenvergadering
1. Mededelingen van het bestuur.
2. Vaststelling van het jaarverslag over 2023.
3. Verslag van de Kascommissie over de jaarcijfers 2023.
4. Vaststelling van de jaarcijfers 2023.
5. Benoeming nieuwe kascommissie voor het boekjaar 2024. Kandidaten kunnen zich tot het begin
van de vergadering aanmelden bij het bestuur.
6. Vaststelling Begroting 2024.
7. Goedkeuring Statutenwijziging 2024 en Huishoudelijk Reglement. Deze voorstellen vindt u op
www.hvhb.nl > Over ons > Jaarstukken. Vanwege een wetswijzing is het noodzakelijk dat wij onze
statuten aanpassen. Tevens wordt een aantal zaken uitgewerkt in een nieuw Huishoudelijk
Reglement.
Voor de goedkeuring van een statutenwijziging is een meerderheid van ten minste twee/derde deel
van de in de vergadering uitgebrachte stemmen vereist.
8. Rondvraag en sluiting.
Alle genoemde vergaderstukken zijn te vinden op www.hvhb.nl, onder het trefwoord Over
ons/Jaarstukken.

Presentatie stageopdrachten leerlingen Hageveld
Vier leerlingen van Hageveld hebben in het kader van hun maatschappelijke stage in maart jl. voor de
HVHB 2 nieuwe Heemsteedse routes gemaakt. Zij laten u graag zien wat zij er van gemaakt hebben.

Prijsuitreiking
Bekendmaking van de drie prijswinnaars van de puzzel bij HeerlijkHeden 200.

Vooruitblik op onze plannen voor het tweede halfjaar 2024 door Wim Gohres

Lezing:
De nieuwe Blauwe Tram, door Wim Beukenkamp
Stichting De Nieuwe Blauwe Tram reconstrueert het tweelingtramstel A619/A620, het laatst
gebouwde tramstel van de Noord-Zuid-Hollandsche Tramwegmaatschappij (NZH) uit 1932. De A600
heeft vele jaren het beeld van de NZH bepaald en is een icoon van de Nederlandse
spoorwegindustrie. Voorzitter Wim Beukenkamp van deze stichting gaat in op historie van de
tramlijn door Heemstede en Bennebroek, en op het waarom van de herbouw van dit tramstel.

Informeel gedeelte
Na afloop is er zoals gebruikelijk gelegenheid tot napraten bij een drankje en een hapje.
Aanmelden is voor deze bijeenkomst niet nodig