Rapport Monumenten Heemstede en Bennebroek 1850-1940

Dit onderzoek behelst een inventarisatie en geïllustreerde beschrijving van gebouwen,
ensembles en complexmatige bouwprojecten uit de periode 1850-1940 in Heemstede en
Bennebroek, voor zover deze objecten nog niet eerder waren aangemerkt als monument,
hetzij op rijks-, gemeentelijk of provinciaal niveau. Ook de door de Historische Vereniging
Heemstede Bennebroek (hierna HVHB) al eerder als ‘HVHB-monument’ aangemerkte
objecten vielen buiten beschouwing. De aanleiding voor deze opdracht van de HVHB was het
besef dat in Heemstede en Bennebroek tal van bouwwerken zijn te vinden die nog niet
eerder werden geïnventariseerd, maar wel dusdanige bijzondere monumentale waarden
hebben dat ze alsnog een plaats op de gemeentelijke monumentenlijsten van respectievelijk
Heemstede en Bloemendaal (waaronder Bennebroek valt) verdienen.

De inventarisatie toont de grote rijkdom aan in met name Heemstede als het gaat om het
gebouwde erfgoed uit de periode van de jongere bouwkunst (1850-1940). Vooral de
hoeveelheid woonhuizen, villa’s en volkswoningbouwcomplexen met monumentale
waarden is verbluffend en voor een gemeente van deze omvang uniek. Daarnaast zijn er
enkele ensembles van gebouwen te vinden die een bijzondere historische waarde
vertegenwoordigen. In Heemstede heb ik 88 monumentwaardige objecten kunnen
selecteren, verdeeld over drie categorieën (A+, A en B), in Bennebroek 17.
Laat dit rapport leiden tot de erkenning van dit zeer waardevolle erfgoed, én tot de
juridische veiligstelling, dat wil zeggen de aanwijzing van de verschillende objecten tot
gemeentelijk monument.